De kerkenraad is verantwoordelijk voor de geestelijke leiding van de gemeente. De predikant bedient het evangelie, de ouderlingen houden de wacht over het geloof van de gemeente en de prediking. De diakenen geven leiding aan het beoefenen van de gemeenschap der heiligen. In het gemeentelijk leven staat het evangelie met de eredienst aan God centraal. De gedoopte jeugd van de gemeente wordt opgevoed en onderwezen tot de dienst aan haar Heer. De belijdende leden worden toegerust tot alle goede werken. De gemeenteleden willen zich allen oefenen in het weldoen aan alle mensen, vooral aan de huisgenoten van het geloof. De kerkenraad streeft ernaar dat in de wijken zoveel als mogelijk wordt gewerkt met een wijkteam. In enkele wijken heeft dat al gestalte gekregen. Een wijkteam bestaat uit de wijkouderling, de wijkdiaken, indien aanwezig één of meerdere wijkwerker(s), miniwijkhoofden en een zuster van zustercontact. Veel werk in de wijk kan worden gedaan of gecoördineerd door het team, waardoor de leden van de kerkenraad zich kunnen concentreren op hun ambtelijke kerntaken.

 

Teneinde het vergaderen tot een minimum te beperken heeft de kerkenraad in 2008 besloten zich op te splitsen in twee delen: een bestuurlijk en een pastoraal deel.

Het bestuurlijke deel ontwikkelt pastoraal beleid, visie en meerjarenplannen, voert de besluiten uit en handelt de dagelijkse werkzaamheden af. Het pastorale deel houdt zich voornamelijk bezig met pastorale zaken. De uitwerking van de gemeenteopbouw is door middel van een jaarplan opgedragen aan taakgroepen. Deze groepen hebben tot taak het gemeentelijk leven te ondersteunen en de activiteiten die nodig of gewenst zijn te coördineren en te ontwikkelen.