Sinds ongeveer 1580 heeft het calvinisme in Kampen vaste voet gekregen. Een uitgebreide beschrijving van deze reformatie in de 16e eeuw is te vinden in “ De reformatie in Kampen” van dr. F. van der Pol.

In 1835 treden enkele gelovigen uit de door de reformatie ontstane Hervormde Kerk en op 4 juni 1835 wordt deze kleine afgescheiden gemeente door ds. Hendrik de Cock geïnstitueerd. Tot deze gemeente (ongeveer 35 belijdende leden) behoorde o.a. de bekende Dirk Hoksbergen. Door allerlei oorzaken kwam deze gemeente apart te staan van de overige afgescheiden gemeentes.

Op 9 maart 1851 heeft ds. D. Postma van Zwolle in opdracht van de classis Zwolle daarom de gemeente (opnieuw) geïnstitueerd. De gemeente wordt daarbij weer opgenomen in de kerkelijke gemeenschap van de Chr. Afg. Gereformeerde Kerk.

In de Hervormde Kerk blijft het onrustig en in navolging van de gebeurtenissen elders in het land worden op 9 juni 1887 in een vergadering van dolerende broeders en zusters, door ds. D.J. Karssen uit Amsterdam, nieuw gekozen ouderlingen en diakenen bevestigd. De doleantie is hiermee ook in Kampen een feit.

Aanvankelijk is er niet veel contact tussen de uit de afscheiding en de uit de doleantie ontstane gemeente. Langzaam echter worden de banden aangehaald, zeker na de gezamenlijke synodevergadering te Amsterdam op 17 juni 1892. Toch duurde het in Kampen nog tot 19 juli 1896 voordat de vereniging van de zgn. “A” en “B” kerk een feit is. De nu dan ontstane Gereformeerde Kerk van Kampen telt dan circa 900 gezinnen, verdeeld over drie wijken en bearbeid door 3 predikanten. Over deze periode valt te lezen in H.G. Leih: “Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Kampen”.

Binnen de Gereformeerde Kerk ontstaan er in de loop van de 20e eeuw allerlei spanningen, welke uitlopen op een bindend opleggen van de leeruitspraken van 1942, inzake het houden voor wedergeboren van het Zaad des Verbonds. Veel bezwaarden komen op vrijdag 11 augustus 1944 bijeen in de Lutherse Kerk in Den Haag, waar Prof. Dr. K. Schilder de Acte van Vrijmaking of Wederkeer voorleest en oproept tot afwerping van het synodale juk. Op 18 augustus 1944 schorst de synode ds. Lindeboom en een zevenentwintig tal ouderlingen van de Gereformeerde Kerk te Kampen die zich niet willen binden aan de leeruitspraken. Op 19 augustus 1944 heeft dit gedeelte van de kerkenraad zich vrijgemaakt van de synodale besluiten. Op zondag 20 augustus 1944 preekt ds. Lindeboom in de Nieuwe Kerk. Bij de 50-jarige herdenking van de vrijmaking is door de kerkenraad een boekje uitgeven “Gods Eudokia” waarin de vrijmaking wordt beschreven en waarin ook een aantal preken zijn opgenomen die rond de herdenking van de vrijmaking zijn gehouden.

In de zestiger jaren ontstaan er weer moeiten binnen de Kerken. Dit heeft tot gevolg gehad dat van de gemeente van bijna 3600 leden er maar ruim 500 leden binnen het verband van de Gereformeerde Kerken blijven. Door Gods genade groeit de gemeente echter gestaag naar zo’n 1300 leden en deze groei van de gemeente resulteerde in een voortgaande instituering op 26 april 1999 waarbij uit de Gereformeerde Kerk te Kampen de Kerken van Kampen-Noord en Kampen-Zuid zijn ontstaan.